Aktualności

Informujemy, że dnia  06.06.2023 r. ( tj. wtorek)  o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie  odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci klasy I oraz nowych dzieci, które rozpoczną naukę we wrześniu 2023 r. ( sala gimnastyczna).

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji składamy w sekretariacie szkoły w godzinach 8-14 w terminie:

Dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły ( Kalwy, Cieśle, Niepruszewo) rodzice składają zgłoszenie do klasy 1 w dniach 20-24 luty 2023 r.

Rekrutacja do SP – Zgłoszenie do kl. I szkoły rejonowej 2023-2024 Word

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły rodzice składają wniosek w terminie 6-10 marca 2023 r.

Rekrutacja do SP – Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2023-2024 word.

Poniżej tabela z terminami rekrutacji:

Zasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych 2023-2024

Pozostałe dokumenty:

SP- Oświadczenie o wielodzietności rodziny

SP Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 Złoty Kogucik w Niepruszewie.

Nasze Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie nie prowadzi rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji do przedszkoli w naszej gminie:

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w 2023-2024

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2023/2024

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2023/2024.

W tym roku rozpocznie się ona 20 lutego 2023 od złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Deklaracje od tego roku można złożyć elektronicznie – obowiązuje nowy wzór
https://nabor.pcss.pl/buk

Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy złożyć do placówki do dnia 24 lutego 2023 r.
Poniżej zamieszczony został szczegółowy terminarz.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się drogą elektroniczną od 6 marca 2023 r, przez dedykowaną platformę po adresem:
https://nabor.pcss.pl/buk

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do 15 marca 2023r.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku 
ul. kpt. W. Wegnera 10
64-320 Buk
www.przedszkole-halabala.ple-mail: biuro@przedszkole-halabala.pl
tel. 618 140 871
Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku
pl. St. Reszki 26
64-320 Buk
www.przedszkolebuk.ple-mail: biuro@przedszkolebuk.pl
tel. 618 140 240
Przedszkole  nr  2 Złoty  Kogucik w  Niepruszewie
ul Żytnia 32, Niepruszewowww.zloty-kogucik.pl

niepruszewoprzedszkole@gmail.com

tel. 663-587-206

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach
ul. Bukowska 151
64-320 Buk
www.spszewce.edupage.orge-mail: szp_szewce@wp.pl
tel. 618 140 872
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
64-320 Buk
www.spdobiezyn.ple-mail: sekretariat@spdobiezyn.pl
tel. 618 140 941

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 20 do 24 lutego 2023 r. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk,

20 do 24 lutego 2023 r.składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

6 do 15 marca 2023 r.

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16 marca do 23 marca 2023 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

24 marca 2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 marca do 31 marca 2023 r.uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
7 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające
12 do 14 kwietnia 2023 r.składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17 do dnia 19 kwietnia 2023 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
21 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24 do dnia 27 kwietnia 2023 r.uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
28 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pliki do pobrania

Uchwała kryteria rekrutacji

Zarządzenie

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

oraz w Biuletynie informacji publicznej Miasta i Gminy Buk pod adresem
http://bip.buk.gmina.pl/m,1613,oswiata.html

Uprzejmie informuję, że od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął  przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy można złożyć, tak jak dotychczas, za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,
 • portalu Emaptia,
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

 • obywatelom UE/EFTA,
 • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z  dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Nadal obowiązują dotychczasowe wnioski. Jedyne zmiany zostały wprowadzone w słowniku okresów świadczeniowych do wniosku oraz w słowniku pouczeń do wniosku SW-U – z uwagi na zmianę legislacyjną.

 

Świadczenie 500+ przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi  i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski poprzez:

 • PUE ZUS,
 • portal Empatia
 • bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r. 

Agnieszka Bobkowska

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Witamy w projekcie! Tym razem wspólnie poruszamy ważną kwestię przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

 

Połowa nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej.

 

Zjawisko przemocy objawia się w różnych postaciach. Może być to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Może zachodzić w domu, na ulicy lub w szkole wśród rówieśników.

Przemoc to wciąż temat TABU wśród ofiar. Chcemy głośno o tym mówić, aby
zwrócić uwagę mieszkańców gmin, miast, rodziców, nauczycieli i dzieci, na to zjawisko i mu przeciwdziałać.

 

 

Projekt iDOC Otwórz się na pomoc, opiera się na nieliniowej narracji, immersji i interakcji. W przypadku stworzonej przez nas opowieści, od użytkownika wymagana jest akcja (tak samo jak w grze). Od decyzji użytkownika zależy to, jak potoczy się historia, a możliwe są aż cztery zakończenia. Film staje się więc grą, w której użytkownik dokonuje wyborów w temacie przemocy rówieśniczej.

 

 

Za
Zarys scenariusza

 

Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży, a także przeciwdziałanie problemowi przemocy rówieśniczej

Scenariusz projektu został opracowany we współpracy z Mają Pisarek – psycholog dziecięcą oraz terapeutką. Projekt jest narzędziem edukacyjnym, które z powodzeniem może być wykorzystywane w gminach i w szkołach np. podczas lekcji wychowawczej. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo dwa linki finalnego interaktywnego wideo, przygotowanego dla Państwa. Pierwszy osadzony na GK24.pl ułatwiający udostępnianie go podczas spotkań czy pracy z odbiorcami. Drugi umożliwiający osadzenie na dowolnej stronie internetowej.

 

 

 

LINK SŁUŻĄCY DO KOMUNIKACJI:

https://gloswielkopolski.pl/miasto-i-gmina-buk-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re

 

 

 

 

LINK SŁUŻĄCY OSADZENIU NA DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

„https://gloswielkopolski.pl/miasto-i-gmina-buk-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re” 

Dnia 10 maja 2022 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego, Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł uczestniczył w spotkaniu z laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Uczniowie klasy 8a Adrian Boiński i Filip Mielcarek uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego. Osiągnęli  najwyższy tytuł przyznawany uczniom przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.                    

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy  uczniom i rodzicom, którzy wspierali i pomagali swoim pociechom w tak trudnym zadaniu. W przygotowaniach do części teoretycznej i sprawnościowej  pomagał uczniom p. Rafał Skomra. Podziękowania dla pani dyrektor  Joanny Christop, Iwony Miałkas, Agnieszki Werner za zaangażowanie w przygotowaniach do konkursu.

Sukces uczniów jest doskonałym przykładem, że warto podejmować wyzwania i spełniać swoje marzenia.

Laureatom życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepruszewie w gronie laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego

Uczniowie klasy 8a  Adrian Boiński i Filip Mielcarek uzyskali tytuł laureata, a Zuzanna Matuszewska finalisty Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego.

W przygotowaniach do części teoretycznej i sprawnościowej konkursu  pomagał uczniom p. Rafał Skomra, obowiązkowy taniec – zumbę ćwiczyli na zajęciach „Iskierek” pod opieką p. Agnieszki Werner. Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie uczniów w przygotowaniach.

Uczniom, rodzicom oraz nauczycielom gratulujemy. Jesteśmy z WAS bardzo dumni.

 
 
Ostatnie wpisy

„MATEMATYKA I INFORMATYKA MOTOREM DO ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE I GMINIE BUK”

Projekty i programy

Przyjaciele zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ważne strony

Kontakt

Adres:

Starowiejska 26 – Niepruszewo
64-320 Buk

Telefon / email:

Telefon: 61 8 140 030

zespół szkolno-przedszkolny im. dr wandy błeńskiej w niepruszewie
Skip to content