EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  14, 15, 16 MAJA 2024

Ważne terminy:

1) do 2 października 2023 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

2) do 16 października 2023 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

3) do 24 listopada 2023 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3

4) do 14 lutego 2024 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4.1. oraz 3.2.11.

5) do 30 kwietnia 2024 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.12.).

 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

1) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

2) przykładowe arkusze egzaminacyjne

3) arkusze egzaminu próbnego

4) zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

5) arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

 

Niezbędnik Ośmioklasisty
Skip to content