• INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIECI I RODZICÓW

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (Filia w Buku)

  ul. Szarych Szeregów 8

  64- 320 Buk

  tel. (61)  814 02 41, e-mail: ppplubon.buk@powiat.poznan.pl

  Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży (od 0 do 19 lat), ich rodzicom oraz nauczycielom z placówek oświatowych, mających siedzibę na terenie jej działania. Dzieci nie uczęszczające do przedszkola, szkoły są objęte pomocą Poradni ze względu na miejsce zamieszkania.

  Szczegółowa oferta: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, terapia indywidualna, zajęcia ogólnorozwojowe, wykłady, spotkania i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, konsultacje indywidualne dla rodziców, młodzieży, nauczycieli, doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia.

  Zasady przyjęcia: należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub osobistego.

  DNI TYGODNIA

  GODZINY PRACY SERETARIATU

  PONIEDZIAŁEK

  7.00-12.00

  WTOREK

  7.00-12.00

  ŚRODA

  12.00-17.00

  CZWARTEK

  7.00-12.00

  PIĄTEK

  8.00-12.00

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Ratuszowa 1

  64- 320 Buk

  tel. (61) 894 02 20

   

  Ośrodek przyznaje pomoc osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pomocy można oczekiwać w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony  handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Formy pomocy jakie mogą być przyznane zależą od potrzeb osoby zgłaszającej się do ośrodka m. in. schronienie, ubranie, wsparcie finansowe, rzeczowe, porada.

Instytucje wspierające dzieci i rodziców
Skip to content