REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ W NIEPRUSZEWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią zespołu. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym zespołu. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

2. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.

3. Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych.

4. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

6. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.

7. Rozwijanie i uczenie samodzielności.

8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

9. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

10. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

11. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.

12. Rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

13. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności zespołu, przeznaczoną dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców.

2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie, która nie może przekraczać 25 uczniów.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po wypełnieniu przez nich karty zgłoszenia.

4. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do świetlicy w przypadku:

a) nie uczęszczania na lekcje (np. religię, basen),

b) zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć,

c) rodzinnych problemów wynikłych z przyczyn losowych.

5. Zakres zajęć i czas pracy świetlicy określa Dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 6. Nauczyciel świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom korzystającym ze świetlicy.

7.Wychowawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy.

8. Wychowawca świetlicy współdziała z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz pielęgniarką szkolną.

9. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin pracy świetlicy szkolnej.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.45 -16.15. Rodzice przyprowadzają dzieci do świetlicy, gdzie czeka na nich nauczyciel.

2. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci klas I-VIII.

3. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci planowo nie uczęszczające na wybrane zajęcia.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Plan ten jest zgodny z programem wychowawczo – profilaktycznym i planem pracy szkoły.

5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

6. Karta dziecka nie może zostać przyjęta bez aktualnych danych dziecka (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania dziecka), informacjo o klasie, do której uczęszcza dziecko, aktualnego numeru telefonu kontaktowego rodziców lub osób upoważnionych (tel. komórkowy lub stacjonarny).

7. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.

V. PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY

1. Zasady przyjmowania dziecka do świetlicy.

Rodzice dzieci klas I przyprowadzają dzieci do świetlicy osobiście. Uczniowie klas starszych (II-VIII) przychodzą do świetlicy sami, ale za bezpieczeństwo w drodze do szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Uczniowie przebywający w świetlicy przed lekcjami mogą samodzielnie udać się do sali, w której rozpoczynają planowe lekcje.

Wychowawca klasy I jest zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci na lekcje ze świetlicy szkolnej.

Jeżeli lekcje z klasą I rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, j. angielskiego, powinien przyprowadzić uczniów kl. I do świetlicy i odprowadzić na lekcje ze świetlicy szkolnej.

Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.

W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy mającego dyżur  o zaistniałej zmianie.

Do zgłoszenia się do świetlicy są zobowiązani wszyscy uczniowie zwolnieni z zajęć edukacyjnych.

2. Zasady odbierania dziecka ze świetlicy.

Rodzic (osoba upoważniona) odbiera dziecko ze świetlicy osobiście.

Odebranie dziecka po godzinach pracy świetlicy jest odnotowywane w protokole spóźnienia. Informacja o trzykrotnym spóźnieniu rodzica (opiekuna) jest kierowana do pedagoga szkolnego.

Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel ma prawo wezwać policję.

Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Nauczyciel świetlicy upewnienia się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami dziecka).

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.

 Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej przez rodzica (opiekuna) nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

Osoby odbierające dziecko na pozaszkolne zajęcia edukacyjne, muszą zostać upoważnione na piśmie przez rodzica. Odbieranie dzieci na zajęcia pozaszkolne nie powinno dezorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicy.

4. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów isprzętu świetlicy

Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.

Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

5. Procedura postępowania w przypadku kradzieży

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

Po stwierdzeniu kradzieży wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.

6. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, wychowawcę klasy.

W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach oraz w zakładce „Kontakt z rodzicami” w dzienniku elektronicznym.

W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń może zostać ukarany słowną naganą dyrektora w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

7. Procedura kontaktów z rodzicami.

Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję (dziennik elektroniczny – „Kontakty z rodzicami”).

IV. ZADANIA NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY.

1. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

2. Organizowanie pomocy w nauce, zachęcanie do samodzielnej pracy umysłowej.

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6. Kształtowanie i wypracowywanie nawyków higieny i czystości, kultury życia codziennego.

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8. Przygotowanie do życia w społeczeństwie.

9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

10. Odnotowywać w dzienniku zajęć godziny pobytu dziecka do świetlicy. 

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów i wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

1. Uczniowie mają prawo do:

a) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

b) odpowiednio zorganizowanej opieki,

c) poszanowania godności osobistej

d)uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce (uczeń może skorzystać z konsultacji z nauczycielem świetlicy podczas odrabiania lekcji),

e) korzystania z wyposażenia świetlicy,

2. Uczniowie mają obowiązek:

a) przestrzegania zasad panujących w świetlicy,

b) poinformowania wychowawcy świetlicy o przyjściu i opuszczeniu świetlicy,

c) dostosować się do uwag i wskazówek wychowawców,

d) brać aktywny udział w zajęciach przygotowanych przez wychowawców,

e) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,

f) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,

g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.

VI. OBOWIĄZKI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy, informowania pisemnego nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).

2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu.

VIII. DOKUMENTACJA

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi, w celu komunikowania się w razie konieczności z opiekunami dziecka.

2. Regulamin świetlicy szkolnej.

3.Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4.Dzienny harmonogram zajęć.

5. Dziennik zajęć prowadzony w formie elektronicznej.

Regulamin świetlicy
Skip to content