REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

I.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
 • Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
 • Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych.
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz organizowanie zajęć w tym zakresie.
 • Rozwijanie i uczenie samodzielności.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
 • Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami

II .ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły, przeznaczoną dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie, która nie może przekraczać 25 uczniów.
 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po wypełnieniu przez nich karty zgłoszenia.
 4. Z opieki wychowawców świetlicy korzystają również uczniowie nie zapisani do świetlicy w przypadku:
 5. a) nie uczęszczania na lekcje (np. religię),
 6. b) zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć,
 7. c) rodzinnych problemów wynikłych z przyczyn losowych.
 8. Zakres zajęć i czas pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 9. Nauczyciel świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom korzystającym ze świetlicy.
 10. Wychowawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy.
 11. Wychowawca świetlicy współdziała z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz pielęgniarką szkolną.
 12. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin pracy świetlicy szkolnej.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • Świetlica jest czynna w godzinach 6.45 -16.15. Rodzice przyprowadzają dzieci do świetlicy, gdzie czeka na nich nauczyciel.
 • Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci klas I-VIII.
 • Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci planowo nie uczęszczające na wybrane zajęcia.
 • Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Plan ten jest zgodny z programem wychowawczo – profilaktycznym i planem pracy szkoły.
 • Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • Karta dziecka nie może zostać przyjęta bez aktualnych danych dziecka (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania dziecka), informacjo o klasie, do której uczęszcza dziecko, aktualnego numeru telefonu kontaktowego rodziców lub osób upoważnionych (tel. komórkowy lub stacjonarny).
 • Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.

 

IV. PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY

1.Zasady przyjmowania dziecka do świetlicy.

Rodzice dzieci klas I przyprowadzają dzieci do świetlicy osobiście. Uczniowie klas starszych (II-VIII) przychodzą do świetlicy sami, ale za bezpieczeństwo w drodze do szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Uczniowie przebywający w świetlicy przed lekcjami mogą samodzielnie udać się do sali, w której rozpoczynają planowe lekcje.

Wychowawca klasy I jest zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci na lekcje ze świetlicy szkolnej.

Jeżeli lekcje z klasą I rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, j. angielskiego, powinien przyprowadzić uczniów kl. I do świetlicy i odprowadzić na lekcje ze świetlicy szkolnej.

Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.

W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy mającego dyżur  o zaistniałej zmianie.

Do zgłoszenia się do świetlicy są zobowiązani wszyscy uczniowie zwolnieni z zajęć edukacyjnych.

 1. Zasady odbierania dziecka ze świetlicy.

Rodzic (osoba upoważniona) odbiera dziecko ze świetlicy osobiście.

Odebranie dziecka po godzinach pracy świetlicy jest odnotowywane w protokole spóźnienia. Informacja o trzykrotnym spóźnieniu rodzica (opiekuna) jest kierowana do pedagoga szkolnego.

Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel ma prawo wezwać policję.

Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Nauczyciel świetlicy upewnienia się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami dziecka).

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.

 Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż rodzice/opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej przez rodzica (opiekuna) nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

Osoby odbierające dziecko na pozaszkolne zajęcia edukacyjne, muszą zostać upoważnione na piśmie przez rodzica. Odbieranie dzieci na zajęcia pozaszkolne nie powinno dezorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w świetlicy.

 1. Postępowanie w przypadku niszczenia mienia kolegów i sprzętu świetlicy

Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.

Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 1. Postępowanie w przypadku kradzieży

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp. Wszystkie wartościowe przedmioty, uczeń ma obowiązek pozostawić w szafce odzieżowej.

 1. Postępowanie w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, wychowawcę klasy.

W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach oraz w zakładce „Kontakt z rodzicami” w dzienniku elektronicznym.

W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń może zostać ukarany słowną naganą dyrektora w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

 1. Kontakty z rodzicami.

Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję (dziennik elektroniczny – „Kontakty z rodzicami”).

V. ZADANIA NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY.

 1. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 2. Organizowanie pomocy w nauce, zachęcanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie i wypracowywanie nawyków higieny i czystości, kultury życia codziennego.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Przygotowanie do życia w społeczeństwie.
 9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
 10. Odnotowywać w dzienniku zajęć godziny pobytu dziecka do świetlicy.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów i wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 1. Uczniowie mają prawo do:
 2. a) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 3. b) odpowiednio zorganizowanej opieki,
 4. c) poszanowania godności osobistej

d)uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce (uczeń może skorzystać z konsultacji z nauczycielem świetlicy podczas odrabiania lekcji),

 1. e) korzystania z wyposażenia świetlicy,
 2. Uczniowie mają obowiązek:
 3. a) przestrzegania zasad panujących w świetlicy,
 4. b) poinformowania wychowawcy świetlicy o przyjściu i opuszczeniu świetlicy,
 5. c) dostosować się do uwag i wskazówek wychowawców,
 6. d) brać aktywny udział w zajęciach przygotowanych przez wychowawców,
 7. e) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
 8. f) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
 9. g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.

VII. OBOWIĄZKI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy, informowania pisemnego nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu.

VIII. DOKUMENTACJA

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi, w celu komunikowania się w razie konieczności z opiekunami dziecka.
 2. Regulamin świetlicy szkolnej.

3.Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

4.Dzienny harmonogram zajęć.

 1. Dziennik zajęć prowadzony w formie elektronicznej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Regulamin świetlicy
Skip to content